Debata Nad Projektem Ustawy o Legalizacji Marihuany w Niemczech

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

W środę, 18 października 2023 roku, Niemiecki Bundestag po raz pierwszy rozpatrzył projekt ustawy dotyczący kontrolowanego używania konopi indyjskich oraz zmian innych przepisów z tym związanych.

Po odbytej debacie na posiedzeniu plenarnym posłowie skierowali tę inicjatywę do komisji wraz z wnioskiem partii CDU/CSU zatytułowanym „Zatrzymanie legalizacji marihuany, poprawa ochrony zdrowia – wzmocnienie edukacji, profilaktyki i badań naukowych” oraz wnioskiem partii AfD zatytułowanym „Zakończenie legalizacji marihuany do celów medycznych i rozpoczęcie naukowej oceny korzyści marihuany medycznej analogicznej do prawa farmaceutycznego”. Dalszymi dyskusjami kieruje komitet ds. zdrowia.

Projekt Ustawy Rządu Federalnego

Obecne stanowisko przewiduje legalizację marihuany na prywatny użytek pod zachowaniem i spełnieniem określonych warunków.

Projekt ustawy rządu federalnego przewiduje legalne posiadanie i używanie konopi indyjskich przez dorosłych, co jednocześnie umożliwia jej uprawę na własny użytek przez osoby prywatne, jej uprawę na własny użytek we wspólnocie niekomercyjnej oraz kontrolowane przekazywanie konopi indyjskich przez stowarzyszenia hodowców. Projekt ustawy ma na celu ułatwienie odpowiedzialnego korzystania z konopi indyjskich.

Celem projektu jest przyczynienie się do poprawy ochrony zdrowia, zwiększenie edukacji i profilaktyki, ograniczenie nielegalnego rynku konopi indyjskich oraz poprawa ochrony dzieci i młodzieży. Obecne tendencje wskazują, że, pomimo obowiązujących zakazów, zażywanie konopi indyjskich nadal rośnie. Nabycie konopi indyjskich na czarnym rynku często wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem dla zdrowia, ponieważ zawartość substancji czynnej tetrahydrokanabinolu (THC) w takiej marihuanie jest nieznana, a ponadto może ona zawierać toksyczne domieszki, zanieczyszczenia i syntetyczne kannabinoidy, które stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Dozwolone 25 Gramów Marihuany Na Własny Użytek

W przyszłości osoby dorosłe będą mogły posiadać do 25 gramów marihuany na własny użytek. Umożliwi to również prywatną uprawę maksymalnie trzech roślin konopi indyjskich przeznaczonych do spożycia na własny użytek. Miejsce uprawy, jak i uprawiane rośliny należy jednak odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem dzieci i młodzieży. Ponadto niekomercyjne stowarzyszenia hodowców będą mogły w przyszłości uprawiać konopie indyjskie i przekazywać je swoim członkom na własny użytek.

W tym zakresie mają obowiązywać jednak surowe przepisy. Jedno stowarzyszenie może zawierać maksymalnie 500 członków, którzy muszą mieć ukończone 18 lat i stałe miejsce zamieszkania lub stały pobyt w Niemczech. Dopuszczalne jest członkostwo tylko w jednym stowarzyszeniu. W stowarzyszeniach hodowców marihuana może być przekazywana członkom jedynie w ograniczonym zakresie, przy czym należy zweryfikować wiek danej osoby oraz czy faktycznie jest ona członkiem stowarzyszenia.

Ograniczona Ilość Marihuany w Stowarzyszeniach

Członkowie stowarzyszenia mogą otrzymać maksymalnie 25 gramów dziennie lub 50 gramów miesięcznie marihuany. Młodzież w wieku od 18 do 21 lat może otrzymać do 30 gramów marihuany miesięcznie, której zawartość THC nie przekroczy 10 procent.

Konopie indyjskie można będzie sprzedawać jako haszysz lub marihuana wyłącznie z certyfikatem jakości i w swojej czystej postaci.

Siedziba stowarzyszenia oraz zażywanie konopi indyjskich będą zabronione w odległości mniejszej niż 200 metrów od takich placówek jak szkoły, przedszkola, place zabaw dla dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępne obiekty sportowe.

Aby chronić przed narkotykami przede wszystkim dzieci i młodzież, będzie obowiązywał ogólny zakaz reklamy i sponsorowania konopi indyjskich oraz stowarzyszeń hodowców konopi indyjskich.

Planowane jest również wzmocnienie profilaktyki poprzez kampanię informacyjną prowadzoną przez Federalną Centralę ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA) na temat skutków i zagrożeń związanych z konopiami indyjskimi. Nowelizacja ta ma zostać poddana ocenie pod kątem jej wpływu na społeczeństwo po czterech latach od legalizacji.

Opinia Rady Federalnej

Izba obawia się między innymi znacznych obciążeń finansowych dla landów związanych z kontrolą i środkami wykonawczymi, a także zadaniami prewencyjnymi i interwencyjnymi. Przykładem może być kontrola grup producentów marihuany. Rada Rządu wątpi również w skuteczną kontrolę maksymalnego dopuszczalnego poziomu THC i nie wyklucza nowych odmian konopi o wysokiej sile działania.

W ocenie Izby Krajowej krytyczne znaczenie ma również praktyczne wdrożenie planowanych stref ochrony nieletnich w przestrzeni publicznej oraz środków ochrony w przestrzeni prywatnej. Wskazuje to na strukturalny deficyt w zakresie egzekwowania przepisów. Na koniec Rada Rządu zwraca uwagę na konieczność ustalenia dopuszczalnych wartości granicznych dla THC w transporcie drogowym.

Odpowiedź Rządu Federalnego

Jak wynika z zawiadomienia, Rząd federalny nie podziela obaw Rady co do obciążeń związanych z egzekwowaniem przepisów. Szacowana łączna liczba 3 000 stowarzyszeń producentów zostanie osiągnięta dopiero po pięciu latach. Landy mogłyby stopniowo, w miarę potrzeb, dostosowywać swoje zasoby zarówno ludzkie jak i materialne.

Ponadto Rada oczekuje, że dzięki dekryminalizacji landy osiągną znaczne oszczędności dzięki zmniejszeniu liczby oskarżeń i postępowań karnych. Zaoszczędzone środki można by przeznaczyć na monitorowanie grup producentów oraz na zapobieganie uzależnieniom.

Edukacja i profilaktyka, a także wymogi prawne dla stowarzyszeń producentów przyczyniają się do kompleksowej ochrony zdrowia i osób małoletnich. Jeśli chodzi o dopuszczalną zawartość THC w transporcie drogowym, interdyscyplinarny zespół ekspertów Federalnego Ministerstwa Transportu ma na celu ustalenie wartości granicznych. Rząd federalny uważa, że dopuszczalna wartość THC powinna być ustalona w taki sposób, aby w wystarczającym stopniu zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wniosek Partii CDU/CSU

Frakcja partii CDU/CSU wzywa do zaprzestania planowanej legalizacji marihuany i do uświadomienia społeczeństwu zagrożeń związanych z narkotykami, ponieważ ich zdaniem projekt ustawy o konopiach indyjskich przyjęty przez rząd w sierpniu jest nieodpowiedzialny i zmierza w złym kierunku.

Szczególnie młodzi ludzie w wieku poniżej 25 lat są narażeni na dostęp do konopi indyjskich i ich konsumpcję, co wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i ich rozwoju, ponieważ w tej grupie wiekowej mózg nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Badania kliniczne wskazują na niekorzystny wpływ intensywnego zażywania konopi indyjskich na pamięć, uczenie się, uwagę, rozwiązywanie problemów, zdolność myślenia i inteligencję.

W przypadku osób, które spożywają szczególnie duże ilości marihuany istnieje również zależny od dawki związek z zaburzeniami depresyjnymi, samobójstwami, zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, zaburzeniami lękowymi oraz nadużywaniem alkoholu i nielegalnych narkotyków. Spożywanie konopi indyjskich przez osoby podatne może wywoływać psychozy i pogarszać przebieg psychozy schizofrenicznej.

Legalizacja prywatnej uprawy, posiadania i zażywania konopi indyjskich przez wszystkich dorosłych doprowadzi do wzrostu spożycia konopi indyjskich. Ustawa nie doprowadzi również do zmniejszenia obciążeń wymiaru sprawiedliwości lub ograniczenia czarnego rynku. Oczekuje się ogromnych nakładów związanych z egzekwowaniem i monitorowaniem prawa.

Nie wydaje się, aby możliwe było kontrolowanie wymogów dotyczących prywatnej uprawy lub przestrzegania stref zamkniętych. Posłowie Partii CDU/CSU wzywają do zakończenia projektu legalizacji marihuany. W tym celu należy powierzyć odpowiedniej instytucji, takiej jak Federalna Centrala Edukacji Zdrowotnej, prowadzenie długofalowej kampanii prewencyjnej mającej na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z zażywaniem konopi indyjskich. Należy również zintensyfikować badania nad skutkami zdrowotnymi zażywania konopi indyjskich w celach niemedycznych oraz wspierać badania nad korzyściami leczniczymi i skutkami ubocznymi produktów leczniczych z konopi indyjskich.

Wniosek Partii AfD

Partia AfD również uważa, że należy porzucić planowaną legalizację marihuany. Jednocześnie należy rozpocząć naukową ocenę korzyści medycznej marihuany. Planowana legalizacja konopi indyjskich stanowi niedoszacowanie zagrożenia dla młodzieży i młodych dorosłych poniżej 25 roku życia. Okres dojrzewania jest kluczowym etapem w rozwoju mózgu. Badania sugerują, że zażywanie konopi indyjskich może mieć szkodliwy wpływ na dojrzewanie komórek nerwowych i połączeń nerwowych.

Szczególnie regularne zażywanie konopi indyjskich przez młodzież może wiązać się z ryzykiem upośledzenia funkcji poznawczych, a nawet zwiększonym ryzykiem powstania depresji czy też myśli samobójczych.

Medyczna marihuana cieszy się dobrą opinią wśród społeczeństwa, ale, jak uważa AfD, nie jest cudownym lekiem. Postępowanie w ramach Ustawy o Reorganizacji Rynku Farmaceutycznego (AMNOG) pozwoliłoby na ponowną ocenę medycznej marihuany, obiektywnie oceniając korzyści i zagrożenia oraz obniżenie jej refundacji przez kasy chorych.

W swoim wniosku posłowie wzywają do całkowitego porzucenia planów legalizacji marihuany do celów leczniczych i poddania marihuany leczniczej procedurze AMNOG w celu oceny korzyści i ustalania cen leków.

Źródło: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw42-de-cannabisgesetz-971376


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com